Дэлхийн 115 оронд салбартай тэтгэлэгийн нэгдсэн мэдээллийн сангийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч Ч. Золзаяа эгч маань оролцлоо. Та бүхэн нэгийг сонсож, хоёрыг тунгааж, гурвыг хэрэгжүүлнэ гэдэг итгэлтэй байна. Youth opportunities page: https://www.facebook.com/YOMongolia/?epa=SEARCH_BOX Youth opportunities fb group: Youth Opportunities Mongolia