Хууль сахигч подкаст

Монгол дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн өнөөгийн нөхцөл байдал


Монголд эмэгтэйчүүдийн бараг гуравны нэг (31.2 хувь) нь амьдралынхаа аль нэг үед бие махбодын болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байгаа нь дэлхийн дундаж түвшинээс бага зэрэг давсан үзүүлэлт юм. Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн бие махбодын болон /эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн бараг тал нь (42.8 хувь) хүчирхийллийн улмаас гэмтэл бэртэл авчээ.