Дижитал мэргэжилтэн

Өглөөний хүн подкаст #7 - Б.Мөнхтүвшин (Голомт банк-МТГ-СХ-ДБА системийн администратор) 2020 он


Голомт банкнаас хэрэгжүүлж буй "Дижитал мэргэжилтэн - Internship opportunity" хөтөлбөрийн хүрээнд экспертүүд маань оюутнуудтайгаа чөлөөт яриа хийлээ.