CEO Podcast

CEO Podcast #24 - CEO ба харилцаа


Гүйцэтгэх захирал хүний байнга хийдэг зүйл бол харилцаа. Ажилтнуудтайгаа, харилцагчтайгаа, олон нийттэй хийх харилцааны онцлогууд ба CEO эдгээр харилцааг хийхэд ямар ур чадвар, зарчимууд шаардлагатай талаар энэ дугаартаа ярилцлаа. Оролцогчид: Б.Золбадрал, Н.Жавхлан, О.Лхагвасүрэн CEO Podcast-ийг дэмжин хамтран ажиллагч Business Radio FM 98.9