"Алтан Боломж" Хуулийн Зөвлөгөө

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНЫГ ТАСЛАН ЗОГСООХ АРГА, ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭХ ПРОЦЕСС


Шинэ долгион FM 107,5 болон Golden Chance Online Law Firm-ийн хамтын бүтээл "Алтан Боломж" хуулийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт хөдөлмөрийн эрх зүйн ганцаарчилсан болон хамтын маргааныг шийдвэрлэх арга зам, зөрчигдсөн эрх үүргийг сэргээх, ажил олгогчдын санаачлаг аар ажилтны халах үндэслэл, ажилтны санаачлагчаар ажлаас чөлөөлөгдөх үндэслэл, ажилтны зөрчигдсөн эрхийг сэргээх процесс, монгол улсын хэмжээнд түгээмэл маргааныг шийдвэрлэх зөрчигдсөн эрхийг сэргээх ажиллагааг явуулах, цалин болон хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл, нэмэгдэл цаг, нэмэгдэл хөлс, олговор