Medwave

Электрон тамхи нь үнэхээр үхэлд хүргэдэг үү?


Тамхины хэрэглээ өргөжин Электрон хэлбэртэй болсон бөгөөд эдгээр нь хүний биед хэр хор хөнөөлтэй тухай ярилцлаа.