Ц. Наранханд

Үрийг Хүмүнжүүлэх Судар


Монголчууд хүмүний төлөвшил 0-оос 7 настайд бүрэн суудаг хэмээн үздэг. Тиймээс энэхүү сударт Монгол хүмүн бүрийн танин мэдэхүй, мэдрэмж, суурь гэрийн сургалт хэрхэн явагдах ёстойг заасан бөгөөд суут Монгол иргүн болтол нь хүмүнжүүлэх гол ухагдахуун, аргачлал багтсан болно. Энэхүү судрын үнэ цэнэ их бөгөөд улс үндэстний хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулахуйц бүтээл болсон юм.