Uglyhot Mongolian Podcast

31. 2021 онд биднийг амжилтанд хүргэх 12 зөв дадал


Энэхүү дугаартаа 2020 онд биднийг улам хурцалж сайжруулж өгсөн дадлуудаа дүгнэн, 2021 онд хэрэгжүүлэх 12 дадлыг төлөвлөн ярилцлаа. 12 дадал олон мэт сонсогдовч үүнийг 2-хон дадал суулгах хүчээр амьдралдаа нэвтрүүлэх арга хэрэгжүүлснээ та нартайгаа хуваалцаж байна.