Temdeglel, diary

Тэмдэглэл (diary) - дугаар #3 (анааш&зурам)


Анааш зурам хоёрын ээлжит нэгэн яриа. Хувийн бодлоо хэрэг болох хэн нэгэнд нь хэрэгтэй болов уу гээд оруулж байгаа билээ. Баярлалаа.