Хууль сахигч подкаст

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль


Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг 2016 оны 12 сарын 22-ны өдөр шинэчилэн баталсан. Тус хуулийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөж гэр бүлийн гишүүн, төрөл, садангийн хүнээс гадна хамтран амьдрагч, тусдаа амьдарч байгаа төрүүлсэн, үрчлэн авсан хүүхэд, тусдаа амьдарч байгаа төрүүлсэн, үрчлэн авсан хүүхэд, төрсөн, үрчлэн авсан эцэг, эх, ах, эгч, дүү, мөн салсан эхнэр, нөхөр, өмнө нь хамтран амьдарч байсан, эсхүл хамтран амьдраагүй ч гэр бүлийн харилцаатай байсан, дундаасаа хүүхэдтэй хүн энэ хуулийн зохицуулалтад хамаарагдаж байгаа.