Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

#110 мэдээллийн цаг - Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаас


#110 мэдээллийн цаг - мэдээлэл нэвтрүүлэг: Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаас