Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

#110 мэдээллийн цаг - Соёлын яамны хамт олон сургалт зохион байгууллаа


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС СОЁЛЫН ЯАМНЫ ШИНЭ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА https://www.facebook.com/watch/?v=3381810498541579