Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

#110 мэдээллийн цаг- Авлигын төсөөллийн индексийн шалгтаан нөхцөл...


АТГ-ын мэдээлэл нэвтрүүлэг Сэдэв: Авлигын төсөөллийн индексийн шалгтаан нөхцөл... https://www.facebook.com/iaacmn/videos/650682825820178