CEO Podcast

CEO Podcast #7 - Зайнаас ажиллах нь (Remote work)


CEO Podcast шинэ дугаар маань энэ цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой олон компаниуд зайнаас ажиллах хэрэгцээ, шаардлага гарч байгаа учир Зайнаас ажиллах гэдэг сэдвийг сонгон ярилцлаа.