Apex Cast Подкаст

Монголын хѳрѳнгийн биржийн хуулийн ѳдрүүд


МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд нь хууль, журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх, тайлагнах тогтсон өдрүүдтэй байдаг. Уг өдрүүдийн талаар мэдээлэлтэй байснаар хөрөнгө оруулагч төлөвлөгөө гаргах, мэдээллийг цаг тухайд авахад тустай.