ВИТАМЕН

45.Үүрдийн нигүүлсэл.


Бид ёс суртахуунтай, хичээл зүтгэлтэй байснаараа Бурханы ерөөлийг хүртдэг юм биш. Харин Бурханы нигүүлслийн улмаас тэрхүү ерөөлийг хүртдэг.