Монгол Зарчим номын Podcast

15. Нууц (1-р бүлэг - Тойрог)


Хүн бүр өөрийн үүсмэл орчин, соёлоо танин мэдэх нь мөрөөдлөө олох, өөрийгөө бүтээх үнэ цэнэ, үндсэн суурь юм. Бид хаанаас эхтэй, хаашаа зорьж буйгаа, бас түүний төлөө өнөөдөр юу хийхээ эрэлхийлэх нь хамгийн чухал байдаг.