Бууз Чимхэе подкаст

Ѳѳртѳѳ итгэлгүй, эргэлздэг, ѳѳрийгѳѳ голдог СИНДРОМ


Шинэ бууд гарлаа. Энэ удаад ѳѳртѳѳ итгэдэггүй, эргэлздэг бас ѳѳрийгйй голдог талаар ярилцаж imposter syndrom зэрэг олон янзын юмны тухай й ярьлаа. Та нар ѳѳртѳѳ итгэг итгэлээ яаж олж авда вэ?