Бууз Чимхэе подкаст


Хэрхэн амжилттай байх уу? Яаж хурдан мөнгө олох уу? гэсэн content-р интернэт дүүрсэн үед Осака болон Берлинд амьдарч байгаа хоёр найз хоорондоо холбогдож амьдралынхаа хэцүү, бүтэлгүй, бас мэр сэр амжилттай үеээ нэг, нэгэнтэйгээ хуваалцаж байгаа ямар ч FILTER-гүй амьдралтай подкаст.