ARSLAN podcast

ARSLAN PODCAST-Хоол үйлдвэрлэл эрхлэгч нар Мэргэжлийн Хяналтын байгууллагаас тавьдаг шаардлага болон зөвлөмжийг хүлээн авна уу.


Бидний ярилцлага хоол үйлдвэрлэл гэж юу болох, хоол үйлдвэрлэхэд ямар стандартууд байдаг мөн үүнийг хэрхэн мөрдөх талаар өрнөх болно.