.ГАЛ
.ГАЛ

ГАЛ ( )

Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах Нийтлэг журам Төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдийн шифр харилцаа МАБайдлаар ||| байна.