.Дөлсайхан
.Дөлсайхан

Дөлсайхан ( )

2016 оноос эхлэн хүүхдийн нүүр ам судлалын эмчээр ажиллаж байгаа. Нүүр амны өвчний урьдчилан сэргийлэлтээр дагнан ажилладаг