.Мөнбиш
.Мөнбиш

Мөнбиш ( )

Нийгэм эдийн засгийн чиглэлийн төслийн ажилтан, номын хорхойтон, шинийг эрэлхийлэгч, үнэнийг өөрөө бие даан эрэлхийлэгч нэгэн.