.Батжин
.Батжин

Батжин ( )

Монгол Улсын залуу боловсон хүчний хувьд иргэд олон нийтийн санхүү - эдийн засгийн боловсролыг дээшлүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.