Нийтийн оюуны сан

Америкийн эмгэнэлт явдал 1-р Боть