Жош Мак-Дауэлл өөрийн номдоо түүний амьдралыг өөрчилсөн Есүс Христийн тухай өгүүлжээ. Энэ бол Есүсийн тэнгэрлэг мөн чанар, Түүний дахин амилалт ба амлалтуудад итгэдэггүй үл итгэгч хүмүүст зориулсан ном юм.