Гэгээ

Хятад хэл 4 (3-р хэсэг)


Энэхүү номыг зөвхөн ГЭГЭЭ боловсролын төвийн суралцагч ашиглах боломжтой.