Гэгээ

Хятад хэл 4 (2-р хэсэг)


Энэхүү номыг зөвхөн ГЭГЭЭ боловсролын төвийн суралцагч ашиглах боломжтой.