Эрдэнийн сан

Монгол өвөрмөц хэлцийн тайлбар толь


Өвөрмөц хэлц бол аль ч хэлэнд байдаг хэлний дээд түвшний хэллэг юм. Өвөрмөц хэлцийг хэрэглэх нь жирийн нэг үг хэрэглэснээс илүү өргөн утга агуулгыг илэрхийлдэг.