Ш. Долгор

Монгол дасгалжуулагчийн философи & туршлага


Тус номонд дэлхийн бусад орны практикт туршигдсан зарим ололт, амжилтыг жишээгээр оруулахдаа спортын хөгжлийн практикт тамирчин бэлтгэх дасгалжуулагчийн тухай ойлголт, түүний оролцоо, хүчин зүтгэлд тавигдах шаардлага өндөржиж байгааг онолын хүрээнд ойлгуулах. Монголын нөхцөлд дасгалжуулагчаар ажиллахад тулгарч байгаа хувь хүний харилцаа, хандлагыг судалгаан дээр түшиглэн харуулсан.