.Батнасан
.Батнасан

Батнасан ( )

Сэхээрэл Онлайн Сургалтын www.elearntoday.net ийг миний бие ажиллуулж хүний хөгжил, соён гэгээрэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа, сургалт, webinar явуулдаг. Сэхээрэл Podcast эхлэж байгаа. 3 дугаар явсан. 222 таталт хийгдсэн. https://www.elearntoday.net/numerology-9/